ERSTATNINGSRETT

Dersom du har vært utsatt for en ulykke eller skade har vi advokater som arbeider med erstatnings- og forsikringsrett.


Du kan ha krav på erstatning dersom du er påført skade eller tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling i helsevesenet eller som følge av vold. Om vilkårene er oppfylt vil du kunne ha krav på personskadeerstatning. Er du påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige) kan du også ha krav på erstatning.

BARNEVERN

Barnevernet kan bli involvert etter bekymringsmeldinger fra politi, helsestasjon, skole eller barnehage. Etter nærmere undersøkelser fra barneverntjenesten er det likevel ikke nødvendigvis slik at de forhold som blir meldt inn gir grunn til bekymring.


Mener imidlertid barnevernet at det er grunnlag for en akuttplassering etter at undersøkelser er foretatt, og deretter en omsorgsovertakelse, vil saken først måtte behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Er man så uenig i fylkesnemndas vedtak kan saken begjæres overprøvd for tingretten.


Vi vil kunne bistå deg under hele prosessen og ivareta dine rettigheter i saken.

ARBEIDSRETT

Innen arbeidsrett kan vi blant annet bistå med juridiske spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed og permitteringer. Vi har god erfaring med rådgivning og bistand både i forhandlingsfasen og ved prosedyre for domstolene.


Trenger du bistand ved inngåelse av arbeidsavtaler, behandling av arbeidsavtaler ved overdragelse av virksomhet kan vi også bistå med dette, samt ved øvrige spørsmål som har sammenheng med arbeidsmiljøloven.

OFFENTLIG RETT

Trygderett - I saker hvor NAV har fattet et enkeltvedtak du mener er feilaktig kan vi bistå med juridisk hjelp i klageomgangen. Det er mange som opplever å ikke få innvilget trygdeytelser de har krav på som følge av sykdom etc. Dette kan blant annet skyldes at saken ikke er godt nok dokumentert, eller at NAV mener vilkårene for å få innvilget en ytelse ikke er oppfylt.


Utlendingsrett – Asyl, familiegjenforening og øvrige oppholdstillatelser, samt statsborgerskap.


Bistand ved søknad om voldsoffererstatning - Dersom du er blitt overfalt, slått ned eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

STRAFFERETT

Vi har lang erfaring og god kompetanse innen strafferett og rådgir/bistår i alle straffesaker fra saken starter og frem til den er ferdig behandlet. Generelt sett er det svært viktig at bistand gis fra et tidligst mulig stadium av saken. Spesielt der det er tale om alvorlige siktelser. Ved pågripelser bør man som oftest konferere med advokat før man avgir forklaring.


Når det er tatt ut tiltale i saken dekker retten, i de fleste saker, salæret for forsvareroppdraget. Salæret i forbindelse med varetektsfengsling dekkes alltid av retten. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis dekke salæret selv. Dersom straffesaken henlegges kan imidlertid den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

BISTANDSADVOKAT

Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. I disse sakene bistår vi med å fremme krav om erstatning og oppreisning ovenfor gjerningspersonen.


I saker som gjelder seksuelle overgrep, samt alvorlige voldstilfeller, gis det oppnevning fra retten allerede på etterforskningsstadiet. Fornærmedes interesser blir da ivaretatt allerede fra dette tidspunktet.


En bistandsadvokat kan i slike tilfeller også begjære konkrete etterforskingsskritt, slik som avhør og sikring av bevis mv.

SELSKAPSRETT & KONTRAKTSRETT

Vi bistår med juridisk kompetanse innen generell forretningsjus, som blant annet omfatter kontraktsrett, selskapsrett og andre rettsfelter knyttet til forretningsvirksomhet og styreverv.


Vi samarbeider med andre faggrupper innenfor regnskap og revisjon på selskapsrettens område.


Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte kontrakter. Innenfor dette rettsområdet har man blant annet kjøpsrett som er reglene om kjøper og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor en inngått avtale om kjøp.

FAST EIENDOM

Det er et betydelig antall lover – av privatrettslig og offentligrettslig karakter – som gjelder for fast eiendom. Vi har bred og god kompetanse innenfor rettsområdet, og vi kan blant annet bistå i følgende saker:


Kontrakter i forbindelse med kjøp og salg av eiendom • Mangel ved fast eiendom • Naborett • Tomtefeste, innløsning, regulering • Skjønn, ekspropriasjon, jordskifte • Plan- og bygningsrett • Bygg og entreprise • Tingsrett, herunder blant annet bruksrettigheter og hevd • Sameie • Husleierett • Seksjonering

FAMILIE & ARVERETT

Vi har god kompetanse på området og yter bistand ved det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller/samboere ved et samlivsbrudd, ved sammensatt skifte i dødsbo (skifte mellom gjenlevende ektefelle/samboer og øvrige arvinger) og ved opprettelse av ektepakter, samboerkontrakter og testamenter.

Når det gjelder arverett bistår vi med opprettelse av testament, gaveoverføringer, og juridiske spørsmål knyttet til uskifte og generasjonsskifte, samt juridiske problemstillinger ved skifte av dødsbo. Dersom det er ønskelig med en forutberegnelighet eller klarhet i hvordan fordelingen vil bli ved død eller samlivsbrudd så er det å anbefale å innordne seg på forhånd.

BARNEFORDELING

Ved samlivsbrudd vil det ofte melde seg spørsmål om hvor partenes felles barn skal bo fast, og om begge skal ha del i foreldreansvaret, samt hvilken samværsordning som skal avtales. Det er selvsagt å foretrekke at foreldrene blir enig om en minnelig løsning uten at saken behandles i rettssystemet.

Svært ofte lykkes vi med å få til utenrettslige løsninger i barnefordelingssaker, men viser det seg å ikke være mulig vil forhandlinger for domstolene ofte være hensiktsmessig for å få en endelig løsning. Våre advokater påtar seg prosessoppdrag, og bistår deg i slike saker for domstolene.

Vi har lang erfaring og god kompetanse med saker som gjelder barnefordeling.