Våre priser og vilkår

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter er vi pålagt å opplyse forbrukere om hvordan vi beregner vårt salær/våre priser: Vårt salær vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 100,- til kr. 1 700,- + mva. avhengig av sakens art og kompleksitet. For næringskunder gjelder egne priser.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en statlig sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta sine rettshjelpsbehov som er av stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte.

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at du ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne innvilges fri rettshjelp. Det vil si at det offentlige dekker det i alt vesentligste av utgiftene. I de fleste tilfeller må det imidlertid betales en liten egenandel.

Inntektsgrensene fastsettes av staten; kr. 246 000,- for enslige/ kr. 369 000 for ektefeller og samboere. Formuesgrensen er satt til kr. 100 000,-. Salærsatsen er for tiden kr. 1040,- pr. time.

Dersom du mener du har krav på fri rettshjelp bes det om at du ved første møte tar med siste års selvangivelse, samt dine tre siste lønnslipper.

For ytterligere informasjon: www.fri-rettshjelp.no

Forsikringsdekning

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan gå inn under en rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.


Er du part i en tvist, og forsikringen din inneholder en egen rettshjelpsdekning for den aktuelle sakstypen, vil du få dekket utgifter til juridisk bistand.


Rettshjelpsforsikring er som oftest inkludert i forsikringsavtaler som hjem- og innboforsikring, villa- og boligforsikring, motorvogn- og MC-forsikring og fritidsbåtforsikring. En slik forsikring tilbys som regel ikke til næringsdrivende. Virksomheter innenfor landbruket er imidlertid som oftest dekket.


Rettshjelpsforsikringen gjelder til orientering ikke bare for bistand i forbindelse med en rettssak. Det er tilstrekkelig at det har oppstått en ”tvist” (dvs. at det er reist et krav som er bestridt) for at rettshjelpsdekning skal innvilges. Både den som mener å ha et krav og den som bestrider et krav, har rett til rettshjelpsdekning fra og med det tidspunkt tvist har oppstått.


Forsikringen dekker normalt utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med inntil kr. 100 000,-. Egenandelene varierer fra kr. 4 000,- til kr. 10 000,- kroner med tillegg av 20 % av det overskytende beløpet. Det innebærer at du som forsikringstaker betaler 20 % av hver faktura, og forsikringsselskapet de resterende 80 %.