FAMILIE & ARVERETT

Vi har god kompetanse på området og yter bistand ved det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller/samboere ved et samlivsbrudd, ved sammensatt skifte i dødsbo (skifte mellom gjenlevende ektefelle/samboer og øvrige arvinger) og ved opprettelse av ektepakter, samboerkontrakter og testamenter.

 

Når det gjelder arverett bistår vi med opprettelse av testament, gaveoverføringer, og juridiske spørsmål knyttet til uskifte og generasjonsskifte, samt juridiske problemstillinger ved skifte av dødsbo. Dersom det er ønskelig med en forutberegnelighet eller klarhet i hvordan fordelingen vil bli ved død eller samlivsbrudd så er det å anbefale å innordne seg på forhånd.

 
 

BARNEFORDELING

Ved samlivsbrudd vil det ofte melde seg spørsmål om hvor partenes felles barn skal bo fast, og om begge skal ha del i foreldreansvaret, samt hvilken samværsordning som skal avtales. Det er selvsagt å foretrekke at foreldrene blir enig om en minnelig løsning uten at saken behandles i rettssystemet.

 

Svært ofte lykkes vi med å få til utenrettslige løsninger i barnefordelingssaker, men viser det seg å ikke være mulig vil forhandlinger for domstolene ofte være hensiktsmessig for å få en endelig løsning. Våre advokater påtar seg prosessoppdrag, og bistår deg i slike saker for domstolene.

 

Vi har lang erfaring og god kompetanse med saker som gjelder barnefordeling.

SELSKAPSRETT & KONTRAKTSRETT

Vi bistår med juridisk kompetanse innen generell forretningsjus, som blant annet omfatter kontraktsrett, selskapsrett og andre rettsfelter knyttet til forretningsvirksomhet og styreverv.


Vi samarbeider med andre faggrupper innenfor regnskap og revisjon på selskapsrettens område.


Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte kontrakter. Innenfor dette rettsområdet har man blant annet kjøpsrett som er reglene om kjøper og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor en inngått avtale om kjøp.

FAST EIENDOM

Det er et betydelig antall lover – av privatrettslig og offentligrettslig karakter – som gjelder for fast eiendom. Vi har bred og god kompetanse innenfor rettsområdet, og vi kan blant annet bistå i følgende saker:


Kontrakter i forbindelse med kjøp og salg av eiendom • Mangel ved fast eiendom • Naborett • Tomtefeste, innløsning, regulering • Skjønn, ekspropriasjon, jordskifte • Plan- og bygningsrett • Bygg og entreprise • Tingsrett, herunder blant annet bruksrettigheter og hevd • Sameie • Husleierett • Seksjonering

STRAFFERETT

Vi har lang erfaring og god kompetanse innen strafferett og rådgir/bistår i alle straffesaker fra saken starter og frem til den er ferdig behandlet. Generelt sett er det svært viktig at bistand gis fra et tidligst mulig stadium av saken. Spesielt der det er tale om alvorlige siktelser. Ved pågripelser bør man som oftest konferere med advokat før man avgir forklaring.


Når det er tatt ut tiltale i saken dekker retten, i de fleste saker, salæret for forsvareroppdraget. Salæret i forbindelse med varetektsfengsling dekkes alltid av retten. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis dekke salæret selv. Dersom straffesaken henlegges kan imidlertid den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

BISTANDSADVOKAT

Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. I disse sakene bistår vi med å fremme krav om erstatning og oppreisning ovenfor gjerningspersonen.


I saker som gjelder seksuelle overgrep, samt alvorlige voldstilfeller, gis det oppnevning fra retten allerede på etterforskningsstadiet. Fornærmedes interesser blir da ivaretatt allerede fra dette tidspunktet.


En bistandsadvokat kan i slike tilfeller også begjære konkrete etterforskingsskritt, slik som avhør og sikring av bevis mv.

ARBEIDSRETT

Innen arbeidsrett kan vi blant annet bistå med juridiske spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed og permitteringer. Vi har god erfaring med rådgivning og bistand både i forhandlingsfasen og ved prosedyre for domstolene.


Trenger du bistand ved inngåelse av arbeidsavtaler, behandling av arbeidsavtaler ved overdragelse av virksomhet kan vi også bistå med dette, samt ved øvrige spørsmål som har sammenheng med arbeidsmiljøloven.

OFFENTLIG RETT

Trygderett - I saker hvor NAV har fattet et enkeltvedtak du mener er feilaktig kan vi bistå med juridisk hjelp i klageomgangen. Det er mange som opplever å ikke få innvilget trygdeytelser de har krav på som følge av sykdom etc. Dette kan blant annet skyldes at saken ikke er godt nok dokumentert, eller at NAV mener vilkårene for å få innvilget en ytelse ikke er oppfylt.


Utlendingsrett – Asyl, familiegjenforening og øvrige oppholdstillatelser, samt statsborgerskap.


Bistand ved søknad om voldsoffererstatning - Dersom du er blitt overfalt, slått ned eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

ERSTATNINGSRETT

Dersom du har vært utsatt for en ulykke eller skade har vi advokater som arbeider med erstatnings- og forsikringsrett.


Du kan ha krav på erstatning dersom du er påført skade eller tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling i helsevesenet eller som følge av vold. Om vilkårene er oppfylt vil du kunne ha krav på personskadeerstatning. Er du påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige) kan du også ha krav på erstatning.

BARNEVERN

Barnevernet kan bli involvert etter bekymringsmeldinger fra politi, helsestasjon, skole eller barnehage. Etter nærmere undersøkelser fra barneverntjenesten er det likevel ikke nødvendigvis slik at de forhold som blir meldt inn gir grunn til bekymring.


Mener imidlertid barnevernet at det er grunnlag for en akuttplassering etter at undersøkelser er foretatt, og deretter en omsorgsovertakelse, vil saken først måtte behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Er man så uenig i fylkesnemndas vedtak kan saken begjæres overprøvd for tingretten.


Vi vil kunne bistå deg under hele prosessen og ivareta dine rettigheter i saken.

logo-advokat-meland-skien

VI KAN HJELPE

Advokatfirmaet Meland AS er et veletablert advokatfirma midt i Skien sentrum. I tillegg til å være allmennpraktiserende advokater er vi også tilknyttet meglerkjeden &Partners som megler av fast eiendom i Telemark. Advokatfirmaet Meland AS og megleravdelingen Meland & Partners holder til i samme bygg.

 

Vi er opptatt av at du som kunde skal motta god service i alle faser og en kundeoppfølging som passer deg. Vi vektlegger faglig grundighet og kompetanse ved gjennomføring av alle oppdrag.


VÅRE PRISER OG VILKÅR

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter er vi pålagt å opplyse forbrukere om hvordan vi beregner vårt salær/våre priser: Vårt salær vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 100,- til kr. 1 700,- + mva. avhengig av sakens art og kompleksitet. For næringskunder gjelder egne priser.

 

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

 

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

logo-advokat-meland-skien

FORSIKRINGS DEKNING

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan gå inn under en rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.


Er du part i en tvist, og forsikringen din inneholder en egen rettshjelpsdekning for den aktuelle sakstypen, vil du få dekket utgifter til juridisk bistand.


Rettshjelpsforsikring er som oftest inkludert i forsikringsavtaler som hjem- og innboforsikring, villa- og boligforsikring, motorvogn- og MC-forsikring og fritidsbåtforsikring. En slik forsikring tilbys som regel ikke til næringsdrivende. Virksomheter innenfor landbruket er imidlertid som oftest dekket.


Rettshjelpsforsikringen gjelder til orientering ikke bare for bistand i forbindelse med en rettssak. Det er tilstrekkelig at det har oppstått en ”tvist” (dvs. at det er reist et krav som er bestridt) for at rettshjelpsdekning skal innvilges. Både den som mener å ha et krav og den som bestrider et krav, har rett til rettshjelpsdekning fra og med det tidspunkt tvist har oppstått.


Forsikringen dekker normalt utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med inntil kr. 100 000,-. Egenandelene varierer fra kr. 4 000,- til kr. 10 000,- kroner med tillegg av 20 % av det overskytende beløpet. Det innebærer at du som forsikringstaker betaler 20 % av hver faktura, og forsikringsselskapet de resterende 80 %.

logo-advokat-meland-skien

FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp er en statlig sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta sine rettshjelpsbehov som er av stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte.


For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at du ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne innvilges fri rettshjelp. Det vil si at det offentlige dekker det i alt vesentligste av utgiftene. I de fleste tilfeller må det imidlertid betales en liten egenandel.


Inntektsgrensene fastsettes av staten; kr. 246 000,- for enslige/ kr. 369 000 for ektefeller og samboere. Formuesgrensen er satt til kr. 100 000,-. Salærsatsen er for tiden kr. 1025,- pr. time.


Dersom du mener du har krav på fri rettshjelp bes det om at du ved første møte tar med siste års selvangivelse, samt dine tre siste lønnslipper.


For ytterligere informasjon: www.fri-rettshjelp.no

- Man skal ha hjertet med seg når man kjøper bolig. Selv om det ofte kan være en stor økonomisk gevinst ved å eie sin egen bolig, er det først og fremst de nære tingene som bør veie tyngst.

logo-advokat-meland-skien

EIENDOMSMEGLING

Kjøp og salg av eiendom er for de fleste av oss den største økonomiske transaksjonen vi gjør i livet. Vi forstår ønsket bak din avgjørelse om å bytte bolig og våre meglere i Meland  & Partners gir deg en trygg veiledning gjennom boligkjøp- eller salgsprosessen. Man skal ha hjertet med seg når man kjøper bolig. Selv om det ofte kan være en stor økonomisk gevinst ved å eie sin egen bolig, er det først og fremst de nære tingene som bør veie tyngst.


Meland & Partners kjenner boligmarkedet og vet hva som skal til for at din bolighandel blir en suksess. Ta en prat med oss om dine boligdrømmer, og la oss hjelpe deg så din neste bolig blir den best tenkelige rammen om ditt liv. www.partners.no/kontor/skien/melandpartners

 


Når du velger Meland & Partners skal du fra første øyeblikk forstå at det er mennesker med stor kompetanse innen eiendom du møter.


Våre meglere er kompetente rådgivere som guider deg gjennom prosessen og gjør alt de kan for å oppnå best mulig pris for din bolig.

Vi har lokalkunnskapen og kompetansen om hvordan eiendommen din skal markedsføres for å finne den rette kjøperen i markedet.


Oppgjørsoppdrag

Vi har egen eiendomsmegleravdeling, Meland & Partners, med salg av eiendommer, men har du imidlertid funnet kjøper selv påtar vi oss også oppdrag hvor du bare behøver bistand med selve oppgjøret.

logo-advokat-meland-skien

KONTAKT

* Required


logo-advokat-meland-skien

VÅRE MEDARBEIDERE

advokat-megler-ole-martin-meland

Ole-Martin Meland

advokat-megler-kenneth-meland

Kenneth Meland

eiendomsmegler-Edin-Ljajic

Edin Ljajic

kontorsjef-avdelingssekretær-salgskoordinator-anne-may-halvorsen

Anne May Halvorsen

VÅRE SAMARBEIDS PARTNERE

logo-medlem-advokatforeningen
logo-norwegian-broker
logo-estate
logo-eiendomsmeglerforbundet
help
  •   Advokatfirmaet Meland as  
  • •  Prinsessegaten 14 - 3724 Skien  
  • •  Postboks 3113 Handelstorget - 3707 Skien  
  • •  Telefon: 35 53 05 50  
  • •  Faks: 35 53 00 61