Dine rettigheter dersom du mottar en oppsigelse

Dersom du har eller skulle komme til å motta en oppsigelse er det greit å vite at arbeidsmiljøloven gir oss noen faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje.

I hvilke tilfeller kan en arbeidstaker sies opp?

For at en oppsigelse skal være lovlig må den for det første være saklig begrunnet. Kravet til saklig begrunnelse kan blant annet være oppfylt hvor det foreligger et alvorlige brudd på arbeidsavtalen eller at det for arbeidstaker er nødvendig med nedbemanning eller en omstilling.

Når har en arbeidstaker særlig vern mot oppsigelse

Sykdom vil ikke kunne brukes som grunnlag for oppsigelse det første året du som arbeidstaker er sykemeldt.

Hvor du eventuelt har vært syk i mer enn ett år, gjelder de vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse. Sykdom kan da i særlige tilfeller være en saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiver må i så fall kunne dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert.

Hvor det er usikkert om en arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid, må arbeidsgiver begrunne en eventuell oppsigelse med at det er nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift.

Graviditet eller foreldrepermisjon i barnets første leveår vil heller ikke være saklig grunn til oppsigelse.

Arbeidsgiver vil likevel kunne si opp en arbeidstaker mens vedkommende er sykmeldt det første året, gravid eller i foreldrepermisjon, forutsatt at arbeidsgiver har en saklig grunn. Dersom det er nødvendig med nedbemanning, og det er dokumentert, vil arbeidsgiver ha en saklig grunn.

Hvilken plikter har arbeidstaker ved en oppsigelse?

Arbeidsgiver har som et utgangspunkt en plikt til å drøfte saken med deg som arbeidstaker før de tar beslutningen om å levere en oppsigelse. Oppsigelsen skal deretter leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert per brev. Den skal alltid være skriftlig, og trer i kraft når den er kommet fram til arbeidstaker.

Oppsigelsen skal gi en orientering om følgende punkter:

  • Din rett til å kreve forhandlinger, og reise søksmål.
  • Redegjøre for de frister som gjelder for forhandlinger og søksmål.
  • Si noe om hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot.
  • Retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår.
  • Om årsaken til oppsigelsen er nedbemanning eller andre forhold i virksomheten, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsrett til ny ansettelse.

Arbeidstaker kan også kreve å få skriftlig redegjørelse om årsaken til oppsigelsen. Det er ikke alltid arbeidsgiver skriver noe om dette i oppsigelsen, og det er da greit å be om det i tillegg.

En oppsigelse som ikke er i tråd med arbeidsmiljølovens formkrav vil være ugyldig.

Retten til å kreve forhandlinger

Du som arbeidstaker kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver etter mottak av oppsigelsen. Kravet skal settes frem skriftlig innen to uker, og fristen begynner å løpe fra det tidspunktet den skriftlig oppsigelse har kommet fram til arbeidstakeren.

Arbeidsgiver på sin side skal da sørge for at forhandlingsmøte blir avholdt snarest mulig. Senest to uker etter at kravet er mottatt.

Begge parter har i et slikt møte rett til å ha med en rådgiver under forhandlingene. Det kan for eksempel være en advokat eller tillitsvalgt.

Forhandlingene skal sluttføres i løpet av to uker, og det skal føres en protokoll som underskrives av partene og deres respektive rådgivere.

Hvilke regler gjelder om det blir nødvendig med et søksmål

Kommer man ikke til enighet i forhandlingene kan arbeidstaker ta saken videre til domstolene.

Stevning må i så fall sendes over til tingretten innen åtte uker etter at forhandlingene er avsluttet. Er det ikke avholdt forhandlinger løper fristen fra oppsigelsen ble mottatt.

I de tilfeller oppsigelsen ikke har skjedd skriftlig vil det ikke være noen søksmålsfrist. Det samme gjelder hvis oppsigelsen ikke oppfyller formkravene som nevnt over. Hvor saken tas til domstolen innen fire måneder på bakgrunn av at oppsigelsen ikke er skriftlig eller ikke oppfyller formkravene, vil oppsigelsen normalt sett kjennes ugyldig.

Om du som arbeidstaker kun vil kreve erstatning, og ikke ønsker å få jobben tilbake, er fristen for å ta saken til domstolen seks måneder fra oppsigelsen fant sted.

Kan du kreve å stå i stillingen?

Så lenge forhandlinger eller søksmål pågår har arbeidstaker vanligvis en rett til å fortsette i stillingen, med mindre retten avgjør noe annet.

Oppsigelsestidens lengde

Arbeidsmiljøloven sine frister gjelder så lenge det ikke er gjort skriftlig avtale om lengre oppsigelsesfrister. Oppsigelsestidens lengde avhenger av hvor lenge du som arbeidstaker har vært ansatt, og din alder. Lovens hovedregel er en måned, men mange arbeidsforhold opererer med tre måneder i sine arbeidskontrakter.

Normalt regnes oppsigelsestiden fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted. Mottar du oppsigelsen 3. mai, så vil oppsigelsestiden i så fall løpe fra og med 1. juni.

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

Dersom du mottar en oppsigelse fra arbeidsgiver, og du mener den er uberettiget, så bør du i de fleste tilfeller søke juridisk bistand. Vi i Advokatfirmaet Meland kan eventuelt bistå for å ivareta dine rettigheter i en slik sak.

Hvor du og arbeidsgiver er uenige i om oppsigelsen er saklig begrunnet, og saken ikke løses i minnelighet, er det som nevnt domstolen som må ta endelig stilling til saken.