Hva er en fremtidsfullmakt, og hva er fordelene ved å opprette en slik fullmakt?

Når man blir eldre så er det mange av oss som dessverre vil bli dement og/eller oppleve annen alvorlig sykdom. I slike tilfeller trenger man hjelp. Oppretter du en fremtidsfullmakt mens du fortsatt er frisk, og samtykkekompetent, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen det eventuelt skjer.

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål, og vil helt eller delvis erstatte et vanlig vergemål. Å opprette en fremtidsfullmakt vil dermed gi deg større grad av selvbestemmelse, også etter at du selv ikke klarer å ivareta egne interesser.

Hvor fremtidsfullmakten dekker dine behov vil det med en fremtidsfullmakt ikke bli nødvendig å oppnevne en verge via Statsforvalteren.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning for å kunne opprette en fremtidsfullmakt. Du må med andre ord ha full forståelse for innholdet i fullmakten.

Hvem bør du velge som fullmektig?

Fullmektigen må ha fylt 18 år på det tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen kan heller ikke selv ha verge. Fullmektigen må også være én eller flere fysiske personer.

Utover det kan du velge hvem du vil til fullmektig, men det er naturligvis viktig at du velger en person du har særlig tillit til. Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer.

Da man ikke vet hva fremtiden bringer kan det videre være lurt å utpeke en sekundærfullmektig i det tilfelle det skulle vise seg at primærfullmektigen ikke lenger har mulighet til å være fullmektig på det tidspunktet den trer i kraft.

Absolutte krav til en fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Fullmakten må med andre ord være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta egne interesser.

Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du har godtatt, og det stilles krav til vitnene:

  • Vitnene må ha fylt 18 år.
  • De må forstå betydningen av å undertegne som vitner.
  • Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.

Du må undertegne fullmakten mens vitnene er til stede. Alternativt vedkjenne deg din underskrift. Vitnenes underskrift skal påføres mens du er til stede, og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet. Videre må vitnene være kjent med at dokumentet er en fremtidsfullmakt, men de trenger ikke å vite innholdet.

Vitnene skal bevitne at du oppretter fremtidsfullmakten av egen fri vilje, og at du er i stand til å forstå betydningen av å opprette fremtidsfullmakt.

I tillegg til de absolutte vilkårene har vergemålsloven også noen bestemmelser om hva som bør være med i en fremtidsfullmakt. Om disse ikke er overholdt blir imidlertid ikke fullmakten ugyldig som ved brudd på de absolutte vilkårene.

Hva kan du bestemme i en fremtidsfullmakt?

Du velger selv hva fremtidsfullmakten skal regulere. Den kan regulere alle økonomiske og personlige forhold, eller du kan begrense den til å gjelde nærmere angitte forhold.

Det er viktig at du angir så presist som mulig hvilke disposisjoner fullmektigen skal ha rett til å foreta.

Du kan imidlertid ikke gi din fullmektig fullmakt til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold […] uten særskilt hjemmel i lov», jf. vergemålsloven § 80 tredje ledd.

Bør du kontakte advokat for å sette opp en fremtidsfullmakt?

Du kan sette opp en fremtidsfullmakt selv om du ønsker det, men da bør du være sikker på at du oppfyller de absolutte vilkårene i vergemålsloven. Det er også viktig at det ikke er noe tolkningstvil med tanke på hva du ønsker å regulere, og du må passe på at alt du ønsker å regulere er med i fullmakten.

Dersom ikke alt er regulert i fremtidsfullmakten vil Statsforvalteren likevel komme inn med et vanlig vergemål for de disposisjoner som ikke er forhåndsregulert.

Føler du at du trenger hjelp til dette har vi i Advokatfirmaet Meland lang erfaring med opprettelse av fremtidsfullmakter.