Fast eiendom

Fast eiendoms rettsforhold omhandler juridiske forhold knyttet til eiendom, herunder eiendomsrett, bruksrett, kjøp, salg, leie, pant, servitutter, forvaltning og regulering av eiendomsrettigheter, samt tvister og konflikter som kan oppstå i forbindelse med de nevnte forhold.

Det er et betydelig antall lover – av privatrettslig og offentligrettslig karakter – som gjelder for fast eiendom. Vi har bred og god kompetanse innenfor fast eiendom, og vi kan blant annet bistå i følgende saker:

  • Naborett omhandler rettsforholdet mellom naboer, herunder hvilke regler som gjelder angående grenser, innsyn, støy fra naboeiendommen.
  • Tomtefeste er hvor en fester leier en tomt av en bortfester. Hvor det er bortfester som eier eiendommen, og fester betaler en årlig leie for en eksklusiv bruk av eiendommen. Det kan oppstå en rekke juridiske problemer under et festeforhold, og ved et krav om innløsning fra fester. Enten du er fester eller bortfester.  
  • Jordskifte og grensesaker. Jordskifteloven skal legge til rette for effektiv og rasjonell utnyttelse av eiendom og tilknyttede rettigheter. I tillegg til jordskifte og grensesaker er de vanligste sakstypene som jordskiftedomstolen behandler skjønn og fastsettelse av rettigheter.
  • Plan- og bygningsrett regulerer regulering og utnyttelse av areal, herunder utarbeidelse av reguleringsplaner, byggesaksbehandling og krav til bygninger og infrastruktur.
  • Bygg- og entrepriseområdet omhandler avtaler og rettigheter knyttet til byggeprosjekter, entreprenørkontrakter, garantier, reklamasjoner og ansvar for utførelse av byggearbeid.
  • Tingsretten regulerer rettigheter og plikter knyttet til materielle ting. Dette omfatter blant annet bruksrettigheter som gir begrenset rett til å bruke en annens eiendom, og hevd som er erverv av eiendomsrett gjennom langvarig og uavbrutt besittelse i god tro.
  • Sameie innebærer at to eller flere personer eier noe sammen, ofte fast eiendom. Forholdet mellom partene reguleres da av sameieavtalen og/eller sameieloven.
  • Husleierett regulerer forholdet mellom utleier og leietaker ved leie av bolig eller lokale. Det er en rekke tvister som kan oppstå under et pågående leieforhold. Ved leie av bolig er loven ufravikelig ved at vilkårene for leier ikke kan gjøres mindre gunstig enn hva som følger av loven. For næring, og leie av lokale, er reglene i all hovedsak fravikelige.
  • Seksjonering er hvor en eiendom deles opp i ulike seksjoner, for eksempel i et boligsameie eller et næringsbygg. Hver seksjon får da sin egen rettslig enhet med egne rettigheter og plikter.

Advokatfirmaet Meland kan veilede deg med det du trenger hjelp til når det kommer til fast eiendom, og med det ivareta dine rettigheter på best mulig måte.