Konkurs & tvangsinndrivelse

Konkurs og tvangsinndrivelse er to sentrale juridiske prosesser som omhandler insolvens, og inndrivelse av pengekrav. Begge spiller en sentral rolle i økonomien, og sikrer at en skyldner ikke lever på kreditors bekostning, samt at kreditor får tilbakebetalt det vedkommende har krav på hvor skyldner ikke betaler frivillig.

Konkurs

For å gå konkurs må en person eller et firma være insolvent. Konkurs skjer likevel kun dersom noen ønsker det, enten det er en kreditor eller skyldneren selv.

Etter loven har skyldneren likevel i enkelte tilfeller en plikt til å be om konkurs. En plikt som inntrer dersom kreditorene ellers kan komme til å tape mer penger enn nødvendig. Hvor en kreditor velger å begjære skyldner konkurs må det sendes inn en konkursbegjæring til den lokale tingretten.

Enten du er kreditor som vurderer en begjæring om konkurs, eller skyldner som risikerer å gå konkurs kan Advokatfirmaet Meland bistå med råd og veiledning for å ivareta dine rettigheter.

Tvangsinndrivelse av pengekrav

Tvangsinndrivelse av krav er en rettslig prosess som anvendes hvor en skyldner ikke frivillig betaler gjeld som er forfalt. Dette gjelder både for bedrifter og for privatpersoner.

En vanlig fremgangsmåte er å enten få utleggspant i skyldnerens eiendeler, som for eksempel fast eiendom. Eventuelt utleggstrekk i skyldnerens lønn eller trygdeytelser.

I tillegg til utleggstrekk kan tvangsinndrivelse også omfatte tiltak som arrest av eiendeler eller tvangssalg av eiendom for å få dekket gjelden. Disse tiltakene gjennomføres i første omgang via namsfogden som tar stilling til kreditorens krav, og vurderer hvorvidt tvangsinndrivelse er berettiget. Om man er uenig i namsfogdens avgjørelse kan man ta saken videre til domstolen for ny behandling.

Dersom du står overfor økonomiske vanskeligheter som skyldner, eller du som kreditor har et pengekrav mot en skyldner som ikke betaler kan det være lurt å søke juridisk bistand for råd.

Enten du er en skyldner som trenger beskyttelse mot kreditorenes handlinger eller en kreditor som søker å inndrive et pengekrav, kan Advokatfirmaet Meland bistå med vår kompetanse for å ivareta dine rettigheter.