Kontrakts- & avtalerett

Kontrakts- og avtalerett er et rettsområde som regulerer opprettelsen, tolkningen og håndhevelsen av kontrakter og avtaler mellom ulike parter.

Kontrakter og avtaler er grunnleggende juridiske instrumenter som brukes i en rekke situasjoner, enten det er i forretningsforhold, eiendomstransaksjoner, arbeidsforhold eller personlige avtaler.

Hovedregelen er at en inngått avtale er bindende for partene, herunder de rettigheter og plikter som oppstilles i avtaleverket. Forutsatt at avtalen ikke er i strid med avtaleloven eller annet ufravikelig lovverk.

En bindende avtale kan være både skriftlig eller muntlig, men skriftlige avtaler er naturligvis å foretrekke av bevismessige hensyn. En kontrakt trenger likevel ikke være tilstrekkelig for å unngå en konflikt, dersom det som var ment avtalt ikke kommer godt nok frem i selve kontrakten.

Hvor det oppstår problemer eller uenigheter i forbindelse med inngåtte kontrakter eller avtaler, kan det være hensiktsmessig å søke juridisk bistand. Advokatfirmaet Meland har inngående kjennskap til saker innenfor kontrakt- og avtaleretten, og vi kan hjelpe til med å ivareta dine rettigheter.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kontraktsinngåelse og forhandlinger. Vi kan hjelpe deg med å utarbeide og/eller forhandle fram kontrakter for å sikre at dine interesser og behov blir tilstrekkelig ivaretatt i den konkrete situasjonen du står i. Vi kan bistå med å sikre at alle nødvendige elementer, i tråd med dine ønsker, er inkludert i den konkrete kontrakten. Så unngår man unødvendige misforståelser i fremtiden.
  • Tolking av kontrakter. Kontrakter kan være komplekse og inneholde juridiske formuleringer som kan være vanskelige å forstå for noen som ikke er jurister. Vi kan hjelpe deg med å tolke den konkrete avtalen, og gi deg en klar forståelse av dine rettigheter/ forpliktelser under avtaleforholdet.
  • Kontraktsbrudd. Dersom en part ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til en inngått kontrakt, kan vi bistå med å håndtere kontraktsbruddet på en adekvat måte. Vi kan vurdere om det er grunnlag for erstatning, og om det eventuelt er hensiktsmessig å bringe saken inn for domstolene.

Hvis du er den parten som ønsker å komme ut av en kontrakt, kan vi også veilede deg gjennom prosessen og sikre at du handler i tråd med dine plikter etter avtalen. Vi kan i det slik tilfeller hjelpe deg med å minimere eventuelle negative økonomiske konsekvenser.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Meland dersom du trenger hjelp til noe av dette.