Strafferett

Strafferettspleien gir oss reglene for hvilke handlinger og/eller unnlatelser som i vårt samfunn er lovstridige i henhold til straffeloven, og videre hvilken straff som er rimelig ved overtredelse av det aktuelle straffebudet i hver enkelt sak.

Denne rettsdisiplinen er avgjørende for å opprettholde orden og sikkerhet i samfunnet, og formålet med strafferetten er å beskytte den enkelte borgers rettigheter og sikkerhet, samt fungere som en avskrekkende faktor for potensielle lovbrudd.

Straffeprosessloven omhandler reglene for hvordan straffesaker skal behandles, herunder hvilke rettigheter man har som siktet, tiltalt eller fornærmet.

I straffesaker for domstolene er det vanligvis to eller tre aktører:

  • Påtalemyndigheten, som representerer «samfunnet».
  • Forsvarer, som representerer den tiltalte. Forsvarer ivaretar den tiltaltes rettigheter og interesser.
  • Bistandsadvokaten, som i mange saker ivaretar fornærmedes interesser i en straffesak.

Advokatfirmaet Meland har lang erfaring og god kompetanse innen strafferetten. Vi kan bistå på ethvert trinn i alle straffesaker. I de fleste saker er det generelt sett svært viktig med bistand på et tidlig stadium i saken, spesielt når det er tale om alvorlige siktelser. Ved pågripelser og varetektsfengsling bør man som regel konferere med advokat før man avgir forklaring.

Når det er tatt ut tiltale i saken dekker domstolen, i de fleste tilfeller, salæret for forsvareroppdraget. Salæret ved en eventuell varetektsfengsling dekkes alltid av domstolene. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må man vanligvis regne med å dekke utgiftene selv.

Som tiltalt eller siktet i en straffesak kan du lese mer om dine rettigheter her.

Bistandsadvokat

Vi påtar oss også oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede eller etterlatte i straffesaker. I slike saker ivaretar vi den fornærmede eller etterlattes rettigheter i saken, og bistår med å fremme krav om erstatning og/eller oppreisning når saken behandles for domstolen.

En bistandsadvokat kan også ivareta den fornærmede eller etterlatte på etterforskningsstadiet.

Vi kan videre bistå med å søke voldsoffererstatning, uavhengig av om straffesaken får sin fulle behandling i domstolene eller den blir henlagt. Ønsker man som fornærmet eller etterlatt å påklage en eventuell henleggelse er det også noe en bistandsadvokat bistår med.

Ønsker mer informasjon om fornærmedes og etterlattes rettigheter les her.

Ytterligere informasjon om voldsoffererstatning finner du her.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Meland enten du har behov for en forsvarer eller om du er fornærmet eller etterlatt med behov for en bistandsadvokat. Uansett hva slags advokat du trenger vil Advokatfirmaet Meland kunne ivareta dine rettigheter på best mulig måte.