Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en statlig sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta sine rettshjelpsbehov i saker av stor personlig, og velferdsmessig, betydning for den enkelte.

For enkelte sakstyper kan fri rettshjelp gis uavhengig av inntekt, og formue. I saker hvor det er en inntekt- og formuesgrense så er den per 1. januar 2023:

  • kr 350 000,- / 150 000,- for enslige
  • kr 540 000,- / 150 000,- for ektefeller og samboere

Dersom du enten har for høy inntekt eller formue vil du som en hovedregel ikke få innvilget fri rettshjelp i de behovsprøvde sakene. Salærsatsen er kr 1 140,- pr. time i alle saker hvor det innvilges fri rettshjelp.

Har du en brutto årsinntekt som er høyere enn kr 100 000,- må det også betales en egenandel. Egenandelens størrelse avhenger av om det er fritt rettsråd eller fri sakførsel det søkes om.

  • For fritt rettsråd (rettshjelp før sak anlegges for domstolene) er egenandelen per 1. januar 2023 kr 1 140,-
  • For fri sakførsel (rettshjelp for domstolene) er egenandelen 25 % av advokatutgiftene, oppad avgrenset til kr 9 120

Dersom du kvalifiserer for fri rettshjelp bes det om at du ved første møte tar med siste års skattemelding, og dine tre siste lønnslipper. Er du gifte eller samboende må begges inntektsopplysninger tas med.

Ytterligere informasjon om fri rettshjelp, og hvilken saker som er prioritert finner du her:

https://www.sivilrett.no/rettshjelp

https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/

I det tilfelle du ikke får innvilget fri rettshjelp vil du selv være ansvarlig for å dekke det eventuelt påløpte advokatsalæret selv. Det samme gjelder hvor fri rettshjelp innvilges med et visst antall timer (stykkpris), og medgåtte timer i saken overstiger den rettshjelpen som innvilges i den enkelte sak.